خاکیان افلاکی

ثواب قرائت سوره ملک
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره ملک را قبل از خواب در نماز واجب بخواند، تا صبح در امان خدا خواهد بود و در روز قیامت نیز تا ورود به بهشت در پناه خداست .

ثواب قرائت سوره قلم
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره قلم را در نماز واجب یا مستحب بخواند، خداوند او را برای همیشه از فقر ایمن نموده و هنگامی که بمیرد، او را از عذاب قبر پناه می دهد.

ثواب قرائت سوره الحاقه
امام باقر علیه السلام فرمودند: سوره الحاقه را زیاد بخوانید. همانا قرائت آن در نمازهای واجب و مستحب جزیی از ایمان به خدا و رسولش می باشد. زیرا همانا این سوره فقط برای امیرالمو منین علیه السلام و معاویه نازل گردید و خواننده این سوره تا روز دیدار خدای عزوجل دین خود را از دست نخواهد داد.

ثواب قرائت سوره معارج
امام صادق علیه السلام فرمودند: سوره معارج را زیاد بخوانید. زیرا همانا کسی که زیاد آن را بخواند، در روز قیامت خداوند از گناه او سوال نمی فرماید و در بهشت او را با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت او سکوت دهد؛ انشاءالله .

ثواب قرائت سوره نوح
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که به خداوند مومن است و کتاب او را می خواند، تلاوت سوره نوح را ترک نمی کند. هر بنده ای که با صبر و برای پاداش الهی این سوره را در نماز واجب یا مستحب بخواند، خدای تعالی او را در جایگاه نیکوکاران جای می دهد؛ غیر از بهشت خودش سه بهشت دیگر نیز برای بزرگداشت به او عطا می نماید؛ دویست حوالعین و چهارهزار زن شوهر دیده به همسری به او عطا می نماید؛ انشاءالله .

ثواب قرائت سوره جن
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که جن را زیاد بخواند، هیچ گاه دچار چشم زخم ، سحر، جادو، مکر و جن نخواهد شد؛ همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود؛ و خواهد گفت : پروردگارا! من جز همراهی با حضرت رسول صلی الله علیه و آله ، چیز دیگری نمی خواهم .

ثواب قرائت سوره مزمل در نماز عشاء
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره مزمل را در نماز عشا یا آخر شب بخواند، شب و روز همراه با سوره مزمل برای او شهادت داده و خداوند زندگی و مرگی شیرین به او عطا می نماید.

ثواب قرائت سوره مدثر
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در نماز واجب سوره مدثر را بخواند، به عهده خدا است که او را همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله در درجه او قرار بدهد و انشاءالله در زندگی دنیا هیچگاه دچار بدبختی نخواهد شد.

ثواب قرائت سوره قیامت
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که بر خواندن سوره قیامت مداومت نماید و به آن عمل کند، خدای عزوجل او را با زیباترین صورت همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله از قبرش بر می انگیزد و به او مژده داده و در صورت او می خندد تا از پل صراط و میزان بگذرد.

ثواب قرائت سوره انسان
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره انسان را صبحهای پنج شنبه بخواند، خداوند هشتصد حورالعین بکر و چهارهزار حوالعین شوهردیده به همسری او عطا می نماید و غیر از این ، حوالعین دیگری نیز، و همراه با حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد بود.

ثواب قرائت سوره مرسلات ، نباء و نازعات
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره مرسلات را بخواند، خداوند بین او و حضرت محمد صلی الله علیه و آله آشنایی ایجاد می نماید. و کسی که هر روز بر قرائت سوره نباء مداومت نماید، یک سال نخواهد گذشت که خاه کعبه را زیارت می نماید؛ انشاءالله . و کسی که سوزه نازعات را تلاوت نماید، مرد، مگر سیراب و برانگیخته نخواهد شد، مگر سیراب و وارد بهشت نخواهد شد، مگر سیراب .

ثواب قرائت سوره عبس و تکویر
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره عبس و تکویر را قرائت نماید، زیر بال خدا بوده و از خیانت دیگران در امان می باشد، در سایه خداوند و کرامت او بسر می برد و در بهشت او به سر خواهد برد. و این کار برای خداوند بزرگ نیست . انشاءالله .

ثواب قرائت سوره انفطار و انشقاق
شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که همیشه در نمازهای واجب و مستحب سوره های انفطار و انشقاق را بخواند، خداوند بین او و حاجتش فاصله نمی اندازد و مانعی بین او و خدا نخواهد بود. و پیوسته خداوند به او می نگرد و تا از حساب مردم فارغ شود.

ثواب قرائت سوره مطفقین
امام صادق علیه السلام فرموند: کسی که در نماز واجب سوره مطفقین را بخواند، خداوند در روز قیامت امان از آتش را به او عطا می فرماید، نه آتش ‍ او را می بیند و نه آتش را؛ از پل جهنم عبور نخواهد کرد و در روز قیامت حساب پس نمی دهد.

ثواب قرائت سوره بروج
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره بروج را در نمازهای واجب خود بخواند، همانا این سوره پیامبران است ، حشر و جایگاه او با پیامبران ، رسولان و صالحان است .

ثواب قرائت سوره طلاق
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب سوره طلاق را بخواند، در روز قیامت در نزد خداوند دارای مقام و منزلتی بوده ، و در بهشت از دوستان پیامبران و دوستان یاران آنها خواهد بود .

ثواب قرائت سوره اعلی
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره اعلی را در نمازهای واجب یا مستحب بخواند، در روز قیامت به او می گویند: از هر کدام از درهای بهشت که می خواهی وارد شو. انشاءالله .

ثواب قرائت سوره غاشیه
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نماز واجب یا مستحب بر قرائت سوره غایشهمداومت نماید، خداوند در دنیا و آخرت او را با رحمت خود می پوشاند، و در روز قیامت امان ازآتش را به او عطا می نماید. ثواب قرائت سوره فجر
امام صادق علیه السلام فرمودند: سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحب بخوانید. زیرا همانا این سوره از آن امام حسین علیه السلام است . و کسی که آن را بخواند، در روز قیامت با امام حسین علیه السلام در درجه او در بهشت می باشد. همانا خدای عزوجل عزیز و حکیم است .

ثواب قرائت سوره بلد
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب خود سوره بلد را بخواند، در دنیا او را به عنوان یک انسان صالح ، و در آخرت به عنوان کسی که نزد خدا منزلتی دارد؛ خواهند شناخت و در روز قیامت از دوستان پیامبران ، شهدا و صالحان خواهد بود .

ثواب قرائت سوره شمس ، لیل ، ضحی ، و شرح
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در شب یا روز سوره لیل ، شمس ، ضحی و شرح را زیاد بخواند، چیزی در کنار او نیست ، مگر این که برای او شهادت می دهد؛ حتی مو، پوست ، خون ، گوشت ، رگها، اعصاب ، استخوانها، و همه ذرات وجودش که بر روی زمین است . پروردگار متعال نیز می فرماید: شهادت شما در مورد بنده ام را پذیرفته و آن را روا گردانیدم . او را به بهشتهایم ببرید تا هر کجا را که می خواهد انتخاب کند و آن جا را بدون منتی از من و تنها از روی لطف و تفضل من ، به او بدهید. و گوارای گوارای او باشد.

ثواب قرائت سوره تین
امام صادق علیه السلام : فرمود کسی که سوره تین را در نمازهای واجب و مستحب بخواند، آن قدر از بهشت به او می دهند که راضی شود.

ثواب قرائت سوره علق
امام صادق علیه السلام : فرمودند کسی که در شب یا روزی سوره علق را تلاوت نماید، آنگاه در همان شب یا روز بمیرد، شهید مرده است ، خداوند او را شهید برمی انگیزد، شهید زنده می نماید و مانند کسی خواهد بود که با رسول خدا صلی الله علیه و آله در راه خدا شمشیر زده باشد.

ثواب قرائت سوره قدر
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که با صدای بلند سوره قدر را بخواند، مانند کسی است که در راه خدای عزوجل شمشیر کشیده باشد و کسی که آن را با صدای آهسته بخواند، مانند کسی است که در راه خدا در خون خود غلتیده باشد، و کسی که ده با آن را بخواند، خداوند هزار گناه از گناهان او را پاک می نماید.

ثواب قرائت سوره بینه
امام باقر علیه السلام فرمودند کسی که سوره بینه را بخواند، از شرک بیزار می باشد؛ وارد دین حضرت محمد صلی الله علیه و آله خواهد شد؛ خدای عزوجل او را مو من بر می انگیزد و در حساب بر او آسان می گیرد.

ثواب قرائت سوره زلزله
امام صادق علیه السلام فرمودند: از قرائت سوره زلزله دلتنگ نشوید. زیرا همان کسی که در نمازهای مستحب آن را بخوانمد، هیچ گاه خداوند او را گرفتار زلزله نمی گرداند و نه با زلزله و صاعقه و نه با هیچ آفتی از آفات دنیا نمی میرد. و هنگامی که بمیرد، به او دستور می دهند که به بهشت برود. و خدای عزوجل می فرماید: بهشتم را بر تو حلال کردم . در هر کجای آن که می خواهی و دوست داری ، ساکن شو که کسی تو را از آن منع نکرده و دور نمی کند.

ثواب قرائت سوره عادیات
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره عاریات را بخواند و بر قرائت آن مداومت نماید، خدای عزوجل در روز قیامت او را به طور مخصوص با امیرالمومنین علیه السلام محشور می نماید و در حریم او و از دوستان او خواهد بود.

ثواب قرائت سوره قارعه
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره قارعه را زیاد بخواند، خداوند عزوجل او را از فتنه دجال و ایمان به دجال و نیز در روز قیامت از چرکهای جهنم مصون می دارد: انشاءالله .

ثواب قرائت سوره تکاثر
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره تکاثر را در نماز واجب بخواند، خداوند ثواب ، و پاداش صد شهید را برای او می نویسد. و کسی که آن را در نماز مستحب بخواند، خداوند ثواب پنجاه شهید را برای او می نویسد و در نماز واجبش چهل صف از فرشتگن با او نماز می خوانند.
2.
امام صادق علیه السلام نقل می نماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که هنگام خواب سوره تکاثر را بخواند، از عذاب قر در امان خواهد بود.

ثواب قرائت سوره عصر
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای مستحب خود سوره عصر را بخواند، خداوند در روز قیامت او را با چهرهای درخشان ، خندان و خوشحال بر می انگیزد تا وارد بهشت شود.

ثواب قرائت سوره همزه
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره همزه را در نمازهای واجبش بخواند، خداوند فقر را از او دور می نماید، رزق را به سوی او می کشاند و مرگ بد را از وی دفع می کند.

ثواب قرائت سوره فیل و قریش
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در نمازهای واجب خود سوره فیل را بخواند، در روز قیامت هر دشت و کوه و گلی شهادت می دهد که او از نمازگزاران است . و نیز منادی ندا می دهد که درباره بنده ام راست گفتید. شهادت شما را به چه نفع او باشد و چه به ضرر او باشد، پذیرفتم . او را به بهشت ببرید و از او حساب نکشید. زیرا همانا او از کسانی است که آنها عملشان را دوست می دارم .
2.
امام علیه السلام فرمودند: کسی که سوره قریش را زیاد بخواند او را بر مرکبی از مرکبهای بهشت برمی انگیزند تا در روز قیام بر سفره های نور بنشیند.

ثواب قرائت سوره ماعون
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که سوره ماعون را در نمازهای واجب و نافله بخواند، از کسانی خواهد بود که خداوند نماز و روزه آنها را قبول می کند و از او در مورد کارهایی که در دنیا انجام داده است ، حساب نمی کشد.

ثواب قرائت سوره کوثر
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره کوثر را در نمازهای واجب و مستحب خود بخواند، خداوند در روز قیامت از حوض کوثر به او آب عطا می نماید و مجلس او با رسول خدا صلی الله علیه و آله در زیر درخت طوبی است .

ثواب قرائت سوره کافرون و توحید
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره کافرون و توحید را در یکی از نمازهای واجب خود بخواند، خداوند او، پدر و مادر و فرزندان پدر و مادرش را می آمرزد، اگر بدبخت باشد نام او در دفتر بدبختها پاک شده و در دفتر سعادتمندان ثبت می شود؛ خداوند زندگی سعادتمندانه ای به او ارزانی داشته ؛ او را شهید می میراند و شهید برمی انگیزد.

ثواب قرائت سوره نصر
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که سوره نصر را در نماز مستحب یا واجبی بخواند، خداوند او را از قبرش بیرون آورده که امان نامه ای است برای عبور از پل جهنم ، جهنم و صدای جهنم ؛ همه چیزهایی که با او روبرو می شوند، او را مژده داده و از خیرهایی که در انتظار اوست سخن می گویند تا وارد بهشت شود. و به اندازه ای درهای خیر بروی او گشوده می شود که پیش از این به ذهنش نرسیده و آن را آرزو نکرده است .

ثواب قرائت سوره مسد
امام صادق علیه السلام فرمودند: هر گاه سوره مسد را تلاوت کردید، ابولهب را نفرین کنید. زیرا همانا او از کسانی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و آنچه را از جانب خداوند عزوجل بر او وحی شده بود، تکذیب می کرد.

ثواب قرائت سوره توحید
1. امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که در یک روز پنج نماز بخواند و سوره توحید در آن قرائت نکند، به او می گویند: ای بنده خدا تو از نمازگزاران نیستی .
2.
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید پس از نماز واجب خود سوره توحید را بخواند. کسی که این کار را انجام دهد، خداوند خیر دنیا و آخرت را به او عطا نموده و او و پدر و مادر و خواهران و برادرانش را می آمرزد.
3.
امیرالمومنین علیه السلام نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که به هنگام خواب صد بار سوره توحید ر بخواند، خداوند گناهان پنجاه سال او ر می بخشد.
4.
امام باقر علیه السلام از پدرش نقل می نماید که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواندند و فرمودند: نود هزار فرشته که جبرئیل نیز در آن بوده ، آمدند و بر او نماز خواندند. من از جبرییل پرسیدم چرا بر جنازه او نماز خواندید؟ جبرییل گفت : به خاطر این که نشسته و ایستاده ، سوار و پیاده و در حال رفت و بازگشت سوره توحید را می خواند.
5.
امام صادق علیه السلام فرمودند: کسی که به بستر خواب رود و یازده بار سوره توحید را بخواند، خداوند او را در خانه اش و خانه های اطرافش حفظ می نماید.
6.
راوی می گوید از امیرالمومنین علیه السلام شنیدم که فرمودند: کسی که پس از نماز صبح یازده بار قل هو الله احد بخواند در آن روز گناهی از او سر نمی زند، گر چه شیطان خوار شود یعنی شیطان هر چه تلاش کند، نتواند انسان را به گناه بکشاند و بدین ترتیب خوار شود.

ثواب قرائت سوره ناس و فلق
امام باقر علیه السلام فرمودند: کسی که در نماز وتر سوره ناس ، فلق و قل هو الله احد را بخواند، به او می گویند: ای بنده خدا! مژده بده که خداوند وتر تو را قبول کند.
ثواب پشیمانی ، توبه و خجالت از گناه
راوی می گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودند: خداوند عزوجل به داوود پیامبر صلی الله علیه و آله وحی کرد: ای داوود! همانا اگر بنده مو من منم گناه کند، آنگاه بازگردد و از آن گناه توبه کند و هنگام یادآوری آن از من خجالت بکشد، حتما او را آمرزیده آن گناه ر از یاد فرشتگان نویسنده گناه برده ، آن گناه را تبدیل به حسنه می نمایم و برای من اهمیت ندارد و من مهربانترین مهربانانم .

منبع:  سایت تبیان

درباره وبلاگ
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات جانبی
پیوند ها
وصیت نامه شهدا
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
لوگوی دوستان

وبسایت رسمی دغدغه

ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ____ _ ابزاروبلاگ


 
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic